Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do siete Internet-VO

Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do siete Internet-VO

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Ver. Internet 3.0

Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do siete Internet podľa zákona 452 / 2021 Z.z.

( zároveň zverejnené na web stránke Poskytovateľa: https://oknet.sk/ )

 

 1. Základné ustanovenia

Spoločnosť Viliam Oklamčák OKNET, Michalovská 89/28 Sobrance 07301, IČO: 34833382 Číslo živnostenského registra: 809-1644 DIČ:1044861521, (ďalej len Poskytovateľ) vydáva podľa §84 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon452“), zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a podľa §91 ods. 2 Zákona452 o reklamačnom poriadku (ďalej len „RP“) tieto všeobecné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujúce záväzné zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce pre ne zo zmluvy o poskytovaní služby prístupu do siete Internet (ďalej len „Služba“).

 

 1. Základné pojmy

1. Službou sa pre účely týchto VOP rozumie odplatné sprostredkovanie prístupu do siete Internet prístupovej siete pričom služba je spoplatňovaná podľa zvoleného produktu podľa plateného cenníka.

2. Internet je celosvetová počítačová sieť, umožňujúca jej užívateľom komunikovať medzi sebou.

3. Prístup do siete Internet je pripojenie jednotlivého zariadenia alebo siete účastníka do Internetu.

4. Zmluva o poskytovaní verejne dostupnej služby (ďalej aj len „Zmluva“) je zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a účastníkom podľa §84 Zákona452; neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb sú jej prílohy, a to najmä špecifikácia služby, tieto VOP, RP a cenník.

5. Záujemca je osoba, ktorá prejaví záujem o poskytovanie služby.

6. Účastník je záujemca, s ktorým Poskytovateľ uzavrel zmluvu o poskytovaní služby; účastník a Poskytovateľ sa spoločne označujú ako zmluvné strany.

7. Cenník je platný sadzobník cien za poskytovanie Služby vydaný Poskytovateľom.

8. Sieť je elektronická komunikačná sieť, ktorú tvorí funkčne prepojená sústava prenosových systémov umožňujúcich poskytovanie Služby.

9. Koncový bod siete je fyzický bod, v ktorom sa účastníkovi poskytuje prístup k verejnej sieti, identifikuje sa prostredníctvom konkrétnej sieťovej adresy, ku ktorej môže byť priradené označenie účastníka.

10. Miestna rádiová sieť (RLAN) je systém bezdrôtového prístupu s nízkym výkonom, prevádzkovaný s malým rozsahom pokrytia a s nízkym rizikom vzájomného rušenia s inými takýmito systémami umiestnenými inými užívateľmi v jeho blízkosti, pričom využíva harmonizované frekvenčné spektrum na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií.

11. Koncové zariadenie Poskytovateľa (ďalej len „Zariadenie“) je zariadenie priamo pripojené k rozhraniu verejnej siete na vysielanie, spracovanie alebo prijímanie informácií; pripojenie môže byť realizované metalickým vedením alebo optickým vedením, alebo prostredníctvom rádiových vĺn; ide o telekomunikačné zariadenie, ktoré používa Poskytovateľ na pripojenie účastníka do siete a spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov – nariadenia (EÚ) 2019/88, (EÚ) č. 526/2013 a Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019.

12. Porucha v poskytovaní služby je stav, ktorý znemožňuje používanie služby a na obnovenie ktorých je potrebné vykonať technický zásah.

13. Podnik je osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa §10 Zákona452, ako aj každá osoba podľa §3 písm. a) Zákona452.

14. Mikropodnik je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma je najviac jeden milión EUR.

15. Malý podnik je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako 20 osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma je najviac dva milióny EUR.

16. Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá má v zmysle príslušných právnych predpisov postavenie neziskovej organizácie.

17. Internetový protokol (IP) je dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy používaný zdrojovým a cieľovým strojom na výmenu dát prostredníctvom siete.

 

 1. Zriadenie služby, používané vybavenie, Služba.

1. Poskytovateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu, ak

a) poskytovanie služby je technicky neuskutočniteľné,

b) záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného podniku alebo iný podnik už predtým odstúpil od zmluvy o poskytovaní služby so záujemcom alebo vypovedal s ním zmluvu o poskytovaní služby alebo sa nachádza v zozname dlžníkov podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení, zákona o poisťovníctve, zákona o správe daní a pod.,

c) záujemca nesúhlasí s VOP, vrátane zmluvných príloh.

2. Službu možno poskytovať, len ak záujemca zabezpečí doklady potrebné pre pripojenie (čl. II ods.1) a ak má funkčné a správne nakonfigurované technické vybavenie, ktoré spĺňa technické normy a technické špecifikácie platné pre službu.

3. Zmluva o poskytovaní Služby sa uzaviera písomne. Pri uzavieraní zmluvy o poskytovaní služby môže Poskytovateľ požadovať od účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu preukázanie totožnosti predložením občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Poskytovateľ ma právo podľa §86 ods.1 písm. e) Zákona452 získavať stanovené údaje aj bez súhlasu účastníka.

4. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, Zariadenie ostáva vo vlastníctve účastníka. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť tohto prístroja s výnimkou, že Zariadenie je vo vlastníctve Poskytovateľa alebo je zakúpený od Poskytovateľa a je v záručnej dobe.

5. Účastník je oprávnený využívať Zariadenie iba v rozsahu oznámených resp. poskytnutých inštrukcií pre zaobchádzanie so Zariadením.

6. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečovať servis na programovom alebo technickom vybavení účastníka pripojenom na Internet.

7. Poskytovateľ uplatňuje na meranie a riadenie kvality prevádzky služieb systém Router OS Mikrotik v sekcii "Queue" a na riadenie prístupu do siete sekciu "Firewall".

8. Maximálna a proklamovaná rýchlosť je vyjadrená ako 100% z rýchlosti uvedenej v tarife a ktorú má účastník k dispozícii pri prístupe k Službe minimálne raz denne, a to v čase od 00,00 hod. do 24,00 hod. Bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% proklamovanej rýchlosti a ktorú má účastník k dispozícii pri prístupe k Službe minimálne 80% z času počas každého súvislého 2 - hodinového intervalu. Proklamovaná dostupná prenosová rýchlosť – rýchlosť, ktorú Poskytovateľ využíva vo svojej komunikácii s účastníkmi a je rovná hodnotám maximálnej prenosovej rýchlosti. Agregácia (zdieľanie) 1:X pri internetových službách znamená, že prenosovú kapacitu danej rýchlosti si delí maximálne X účastníkov, každý účastník vie garantovane využiť 1:X maximálnej rýchlosti (tzv. minimálnu rýchlosť). Dôsledkom agregácie je nemožnosť garancie maximálnej prenosovej rýchlosti. Systém dynamicky riadi rýchlosti sťahovania a odosielania dát podľa aktuálneho počtu účastníkov sieti a to tak, že využije voľných kapacít neaktívnych účastníkov a navyšuje rýchlosť v reálnom čase až na maximálnu rýchlosť účastníka. Takéto riadenie nemá žiaden vplyv na obsah, aplikácie či iné služby využívajúce prístup k Internetu.

9. Poskytovateľ uplatňuje pravidlá férového využívania (FUP) a to postupne. Po stiahnutí 4 Gb dát je rýchlosť sťahovania znížená na 50 % tarifnej rýchlosti a po stiahnutí ďalších 8 Gb dát je rýchlosť sťahovania znížená na 25 % cenníkovej rýchlosti, opatrenia FUP sa uplatňujú denne a sú vždy k 00:00 hod. obnovené na nulové hodnoty. Blokovanie a filtrovanie vybraných druhov prevádzky nie je uplatňované.

 

 1. Práva Poskytovateľa

1. Po dobu krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitných predpisov obmedziť poskytovanie služby v prospech orgánov krízového riadenia a ostatných účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov, a to v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie poskytovania prednostnej služby pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov.

2. Obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby na nevyhnutný čas z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov.

3 Prevádzať akékoľvek práce súvisiace s dodávkou služby, opravu, údržbu, nastavenie, doplnenie, zmenu, premiestnenie a pod. zariadení v priestoroch adresy inštalácie, a to za prítomnosti účastníka alebo jeho zástupcu, a bez akýchkoľvek nárokov na náhradu ušlého zisku.

4. Uskutočniť dodatočné spôsoby ochrany siete, ak je to nevyhnutné na ochranu siete, účastníkovho užívania služby, bez nároku účastníka na náhradu akejkoľvek škody.

5. Informovať účastníka o produktoch, novinkách a o zmenách v Službe a tarife, v súlade so Zákonom452.

6. Má právo na náhradu škody spôsobenej účastníkom na sieti alebo telekomunikačnom zariadení.

7. Kedykoľvek odpojiť účastníka, ktorý porušil ktorúkoľvek povinnosť, ktorá mu je uložená zmluvou alebo týmito VOP bez nároku účastníka na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu v dôsledku odpojenia mohla vzniknúť.

8. Previesť práva a povinnosti na iného poskytovateľa bez súhlasu účastníka, ak prevodom nedôjde k zmene kvality a ceny poskytovaných služieb.

9. Má právo dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby, na obdobie, kým nepominú dôvody, ktoré k obmedzeniu alebo prerušeniu služby viedli a to ak:

a) účastník nezaplatí splatnú cenu služby ani na základe upomienky a to po uplynutí primeranej lehoty určenej v upomienke až do zaplatenia splatnej ceny služby alebo do zániku zmluvy o poskytovaní služieb,

b) zneužíva službu alebo umožní jej zneužívanie; za zneužívanie služby sa považuje najmä prekonanie alebo pokus o prekonanie prostriedkov slúžiacich na kontrolu prijímania Služby, ktoré sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo zásadami poctivého obchodného styku,

c) podstatným spôsobom porušuje iné zmluvné podmienky a na možnosť obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služieb bol výslovne upozornený.

 

 1. Povinnosti Poskytovateľa

1. Oznámiť účastníkovi dátum sprístupnenia služby, identifikačné údaje a technické parametre umožňujúce účastníkovi prístup do Internetu.

2. Poskytovať účastníkovi službu v dojednanom mieste, rozsahu a kvalite.

3. Udržiavať takú úroveň bezpečnosti a integrity sietí a služieb, ktorá zabezpečí kontinuitu poskytovania služieb.

4. Vopred informovať účastníka o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám alebo spôsobu ich používania ich zverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

5. Podľa §94 ods. 4 Zákona452 je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení. Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú zamedzením tohto prístupu.

6. Plniť povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov fyzických osôb v súlade so Zákonom452, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane fyzických osôb o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Písomne, uverejnením na web stránke Poskytovateľa, elektronickou poštou alebo SMS správou oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred každú zmenu VOP a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak účastník túto zmenu neakceptuje. Účastník môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať do dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny, inak jeho právo zaniká. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene VOP a pokynmi, kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť. Splnením tejto povinnosti je aj oznámenie podstatnej zmeny elektronickou poštou alebo SMS správou s informáciou, kde účastník nájde informácie o zmene VOP v prípadoch, ak je to odôvodnené.

 

 

 1. Práva účastníka

1.Má právo na poskytovanie Služby za podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní služby, v týchto VOP, RP a v cenníku.

2. Bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil.

3. Vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby zavineného Poskytovateľom; toto právo možno uplatniť v lehotách uvedených v RP, najneskoršie však do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby.

4. Odstránenie porúch na Zariadení dodaných Poskytovateľom, pričom mu môže byť účtované podľa platného cenníka.

5. Odstúpiť od zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny VOP, ak mu Poskytovateľ oznámi zmenu VOP ak účastník tieto zmeny neakceptuje.

 

 1. Povinnosti účastníka

1. Používať službu v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb, Zákonom452, ako aj v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri zistení poruchy v poskytovaní služby postupovať podľa RP

3. Pre pripojenie ku Službe použiť iba zariadenia schválené Poskytovateľom, a bez súhlasu Poskytovateľa nesmie prevádzať výmenu tohto Zariadenia za iné.

4. Nemeniť a nezasahovať do Zariadení alebo do siete, prostredníctvom ktorých je Služba poskytovaná.

5. Zdržať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie služby (čl. IV bod 9 písm. b) ) ani neumožniť svojim konaním takéto konanie tretej osobe.

6. Zabezpečiť, aby služby Poskytovateľa neboli v žiadnom prípade zneužité, nespôsobiť priamo či nepriamo škody a ujmu iným osobám, nenarušiť morálku a verejný poriadok.

7. Využívať služby výlučne pre svoju vlastnú potrebu a nekomerčným spôsobom, pokiaľ v zmluve nie je stanovené inak.

8. Riadne a včas platiť Poskytovateľovi poplatky za Službu za podmienok stanovených zmluvou a podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa, a uhradiť poplatky spojené zo zriadením služby podľa aktuálneho cenníka platbou v hotovosti pri zriadení služby.

9. Bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny identifikačných údajov, v prípade zmeny bydliska ukončiť zmluvu, v opačnom prípade je účastník povinný naďalej platiť Poskytovateľovi poplatky za služby dohodnuté v zmluve.

10. Zariadenie riadne opatrovať, chrániť ho pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi vady zariadenia.

11. Účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa previesť alebo postúpiť práva povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu, pokiaľ zmluvné podmienky konkrétnej zmluvy nestanovia inak.

12. Momentom zániku zmluvy prestať používať Zariadenia a služby Poskytovateľa.

13. Pri skončení zmluvy o poskytovaní služby vrátiť všetky telekomunikačné zariadenia, ktoré mu boli prenajaté alebo vypožičané na využívanie služby.

 

 1. Zodpovednosť Poskytovateľa

1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí účastníkovi zavineným porušením povinností uvedených v zmluve o poskytovaní služby, v týchto VOP alebo v cenníku. Za škodu nezodpovedá, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie). Ak Poskytovateľ zodpovedá za škodu podľa tohto článku, jeho povinnosť na náhradu vzniknutej škody je obmedzená na povinnosť vrátiť účastníkovi pomernú časť ceny za čas neposkytovania služby alebo neposkytovania služby v rozsahu a kvalite podľa zmluvy o poskytovaní služby a VOP.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania pripojenia.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla účastníkovi antivírusovou kontrolou, prítomnosťou vírusu, e-mailom, za poškodenie alebo stratu informácií, elektronických súborov a dát.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania služby účastníkom v prípade nevyžiadanej prevádzky na sieti (útoky typu DoS, a pod.). Poskytovateľ tiež nezodpovedá účastníkovi za neposkytovanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, ak účastník nepoužíva vhodné koncové zariadenie.

 

 1. Zodpovednosť účastníka

1. Účastník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Poskytovateľovi porušením povinností uvedených v zmluve, v týchto VOP a v cenníku. Najmä zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí neoprávneným využívaním pripojenia alebo telekomunikačného zariadenia alebo siete Poskytovateľa, neoprávneným zasahovaním do poskytovania služby alebo zneužívaním služby a tiež umožnením takéhoto zásahu alebo protiprávneho užívania tretej osobe. Účastník nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie).

2. Účastník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním SPAM-u alebo iným neoprávneným konaním.

 

 1. Trvanie, zmena a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú, ak v nej nie je výslovne uvedené, že sa uzaviera na dobu určitú s dobou viazanosti (doba počas ktorej sa účastník zaviazal využívať určitú verejne dostupnú službu, ďalej aj ako „doba viazanosti“).

2. Ak sa účastník - spotrebiteľ zaviaže využívať Službu Poskytovateľa počas doby viazanosti, nesmie doba viazanosti prekročiť ustanovenia §87 ods. 1 Zákona452.

3. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, v prípade zmluvy uzavretej na dobu určitú sa táto zmení na zmluvu na dobu neurčitú ak pred uplynutím doby viazanosti niektorá zmluvná strana, písomne neoznámi druhej zmluvnej strane minimálne jeden kalendárny mesiac pred uplynutím doby viazanosti, že žiada zmluvu ukončiť uplynutím doby viazanosti.

4. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, zmluvu o poskytovaní služieb možno meniť len dohodou zmluvných strán (ďalej aj len „Dodatok“).

5. Dodatok možno uzavrieť písomne alebo aj inak ako v písomnej forme, a to najmä elektronicky, e-mailom.

6. Ak účastník súhlasí s uzavretím Dodatku, inak ako v písomnej forme, dáva tým zároveň súhlas, že z dôvodu právnej istoty bude iná forma Dodatku zaznamenávaná a že ho možno použiť ako dôkaz v prípade reklamácie alebo v prípadnom spore.

7. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, smrťou účastníka, zánikom účastníka (iného ako fyzickej osoby), písomnou alebo e-mailovou výpoveďou a písomným alebo e-mailovým odstúpením od zmluvy o poskytovaní služieb za podmienok uvedených v týchto VOP.

8. Účastník je oprávnený kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu písomne alebo e-mailom vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb uzavretú na dobu neurčitú.

9. Zánik zmluvy doručenej Poskytovateľov e-mailovou formou Poskytovateľ potvrdí odpoveďou na e-mail účastníka.

10. Ak účastník vypovie alebo zmení zmluvu pred uplynutím lehoty dohodnutej na zriadenie služby, Poskytovateľ môže požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so zriaďovaním služby v čase od uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb do doručenia výpovede.

11. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy ak účastník porušil podmienky podľa §87 ods. 5 Zákona452.

12. Poskytovateľ môže písomne alebo e-mailom odstúpiť od zmluvy, ak nemôže službu poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Poskytovateľ môže od zmluvy písomne alebo e-mailom odstúpiť aj z dôvodu modernizácie služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania služby; v tomto prípade je povinný spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy doručiť užívateľovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej služby s jej zvýhodneným zriadením.

13. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac, ak v zmluve o poskytovaní služieb nie je uvedené inak. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná alebo e-mailová výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

 

 1. Zhromažďovanie a spracúvanie informácií o účastníkoch a ochrana osobných údajov

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu a spôsobom bližšie uvedeným v §109 až §112, §116 a §117 Zákona452. Podmienky spracúvania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej povinnosti Poskytovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 GDPR v platnom znení.

 

 1. Reklamačný poriadok (RP)

1. Účastník môže reklamovať poruchu v poskytovaní služby alebo Zariadenia a správnosť ceny fakturovanej za poskytovanú službu. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny, ak neposkytovanie služby zavinil Poskytovateľ.

2. Reklamáciu treba podať písomne v lehote troch mesiacov odo dňa zistenia poruchy v poskytovaní služby alebo zariadenia, alebo v lehote tridsať dní odo dňa doručenia faktúry. Písomná reklamácia musí byť doručená na adresu sídla Poskytovateľa. Márnym uplynutím týchto lehôt právo na reklamáciu účastníkovi zaniká.

3. V reklamácií je účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy o poskytovaní služby, a to najmä meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska alebo sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy, ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať čoho sa reklamácia týka, resp. jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať reklamovanú vadu, a to najmä uvedením jej prejavov a miesta výskytu vady, v prípade reklamovanej nesprávnosti ceny služby aj uvedenie, v čom vidí účastník nesprávnosť výpočtu.

4. Výsledok prešetrenia oznámi Poskytovateľ účastníkovi, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Ak nebude možné vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní od jej doručenia, Poskytovateľ pred uplynutím uvedenej lehoty oznámi účastníkovi dôvody a náhradný termín vybavenia reklamácie. Náhradný termín vybavenia reklamácie nemôže byť dlhší ako 60 dni od jej prijatia, inak sa reklamácia považuje za uznanú.

5. Ak Poskytovateľ zistí, že cena za poskytnutú službu nebola fakturovaná v správnej výške, preplatok započíta na úhradu v najbližšom fakturačnom období. Ak započítanie nebude možné, Poskytovateľ preplatok účastníkovi vráti.

6. Účastník, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ inak porušil jeho práva. Spotrebiteľ má v zmysle §126 Zákona452 o Alternatívnom riešení sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu alebo podľa §127 Zákona452 o Mimosúdnom riešení sporov. Postupom podľa tohto článku nie je dotknuté právo účastníka domáhať sa ochrany na súde.

7. Ak účastník podá opakovane reklamáciu v tej istej veci a táto nebude obsahovať nové skutočnosti, Poskytovateľ nemá povinnosť prešetriť takúto reklamáciu.

8. Ostatné náležitosti reklamácie stanovuje §91 Zákona452 o reklamácii.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Účastník podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pri jej podpise oboznámený s platnými VOP, RP a s cenníkom Poskytovateľa a súhlasí s nimi.

V prípade rozporu medzi znením zmluvy, VOP, RP, resp. cenníka, má prednosť znenie zmluvy.

V prípade že sa jedno alebo viac ustanovení týchto VOP ukáže ako neplatné alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia VOP ostávajú nedotknuté a naďalej platné.

 

VOP Poskytovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2022.

oknet.sk

 

 

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

Search