Všeobecné zmluvné podmienky OKNET

Všeobecné zmluvné podmienky OKNET

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Viliam Oklamčák OKNET a Renáta Oklamčáková OKNET o poskytovaní verejných služieb podľa zákona 351/2011 Z.z. ( zároveň zverejnené na web stránke Poskytovateľa: http://www.oknet.sk ) web verzia.

I. Základné ustanovenia 

Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej iba VZP) spoločnosti Viliam Oklamčák OKNET (ďalej len poskytovateľ ), Michalovská 89/28 Sobrance 07301, IČO: 34833382 Číslo živnostenského registra: 809-1644 DIČ:1044861521, IčDPH:SK1044861521 a Renáta Oklamčáková OKNET IČO: 46292594 Číslo živnostenského registra: 840-19043 DIČ:1049105090, pre poskytovanie internetových služieb a produktov OKNET (ďalej iba Poskytovateľ) upravujú záväzne zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce pre ne zo zmluvy o poskytovaní nevýhradného práva prístupu k internetovým službám a produktom Poskytovateľa (ďalej iba služby) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Všeobecné zmluvné podmienky upravujú tieto vzťahy v zmysle ust. § 44 zák.č.351/2011 Z.z (ďalej iba Zákon) a § 53 a 54 Občianskeho zákonníka.


II. Používané vybavenie a zriadenie služby

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, komplexné zariadenie a doplnkové vybavenie (ďalej len zariadenia alebo vybavenie alebo doplnkové vybavenie) ostávajú vo vlastníctve užívateľa. 

Zariadenie bude pripojené k prístroju, ktorý je určený pre príjem služby, prostredníctvom, ktorého bude služba využívaná. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť tohto prístroja s výnimkou, že prístroj je vo vlastníctve Poskytovateľa alebo je zakúpený od Poskytovateľa a je v záručnej dobe. 

Užívateľ je oprávnený využívať zariadenie iba v rozsahu oznámených resp. poskytnutých inštrukcií pre zaobchádzanie so zariadením alebo prístrojom. 

Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do zariadení. V prípade, že tak urobí zodpovedá za poškodenie, či stratu záruky. Užívateľ je povinný zariadenie riadne opatrovať, chrániť pred poškodením a zničením. V prípade, že vady na zariadení boli zapríčinené užívateľom, stráca na zariadenie záruku. 

Užívateľ je oprávnený požiadať o prevedenie servisných úkonov, resp. doplnkových služieb spojených s používaním služby, ktoré nesúvisia s odstraňovaním vád či porúch zariadenia. Za takéto úkony je povinný uhradiť poplatky, podľa aktuálneho cenníka.

Po dohode zmluvných strán môžu byť užívateľovi zapožičané doplnkové vybavenia proti peňažnej zálohe podľa aktuálneho cenníka. Čiastka peňažnej zálohy bude užívateľovi bezúročne vrátená do 30 dní po protokolárnom vrátení úplného a nepoškodeného doplnkového vybavenia užívateľom Poskytovateľovi. Peňažná záloha poskytnutá Poskytovateľovi za zapožičané doplnkové zariadenie môže byť použitá na započítanie pohľadávok Poskytovateľa voči užívateľovi. 

Poskytovateľ nie je povinný zabezpečovať servis na programovom alebo technickom vybavení užívateľovho počítača napojeného na Internet. 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je oprávnený: 

a) pred inštaláciou svojho software previesť na počítači užívateľa antivírusovú kontrolu prostredníctvom software dodaného treťou stranou. Poskytovateľ týmto neprehlasuje, nezaručuje a ani sa nezaväzuje, že tento software zistí a odstráni všetky možné vírusy, 
b) po dobu bezprostredne nutnú obmedziť poskytovanie služby z dôvodov naplnenia prípadných regulačných opatrení štátu a iných štátnych a samosprávnych orgánov Slovenskej republiky, 

c) zmeniť poskytovanú službu (rozsah, kvalitu a pod.) O týchto zmenách je povinný bez zbytočného dokladu informovať užívateľa na web stránke Poskytovateľa, 

d) vykonávať zmeny v aktuálnom cenníku z dôvodu zvýšenia nákladov spojených s poskytovaním služieb v sieti Internet, ktorý je povinný zákazníkovi oznámiť na web stránke Poskytovateľa, 

e) žiadať od užívateľa úhradu zálohovej platby na inštalačné alebo prevádzkové poplatky po tom, ako mal užívateľ možnosť oboznámiť sa so zmluvou a VZP, 

f) prevádzať akékoľvek práce súvisiace s dodávkou služby, opravu, údržbu, nastavenie, doplnenie, zmenu, premiestnenie a pod. zariadení v priestoroch adresy inštalácie, a to za prítomnosti užívateľa alebo jeho zástupcu, a bez akýchkoľvek nárokov na náhradu ušlého zisku, 

g) kedykoľvek odpojiť užívateľa, ktorý porušil ktorúkoľvek povinnosť, ktorá mu je uložená zmluvou alebo týmito VZP bez nároku užívateľa na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu v dôsledku odpojenia mohla vzniknúť, 

h) žiadať od užívateľa úhradu účtovnej položky hotovostného vkladu účtovaného bankou za vklad hotovosti na účet Poskytovateľa, 

i) previesť práva a povinnosti na iného poskytovateľa bez súhlasu užívateľa, ak prevodom nedôjde k zmene kvality a ceny poskytovaných služieb. 

2. Poskytovateľ je povinný:

a) udržiavať sieť Poskytovateľa v riadnom technickom a prevádzkyschopnom stave, 

b) vopred informovať užívateľa o podstatných zmenách služieb (rozsah, kvalita, cenník a pod.) z dôvodov v týchto podmienkach uvedených, a to na web stránke Poskytovateľa, 

c) realizovať bežné opravy v najkratšom možnom termíne, 

d) odstrániť na svoje náklady vady alebo poruchy služby (ďalej len vada), s výnimkou prípadov, že užívateľ vadu neoznámi Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení alebo pokiaľ vadu zapríčinil užívateľ v takom prípade je užívateľ povinný nahradiť náklady na odstránenie vady podľa aktuálneho cenníka služieb Poskytovateľa platného v čase odstránenia vady, 

e) v prípade vady takého charakteru, že spôsobí prerušenie služby na dobu dlhšiu ako 24 hodín od zistenia charakteru vady a za podmienky, že užívateľ oznámil vadu Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení, resp. pokiaľ vadu nezapríčinil užívateľ, na základe písomnej odôvodnenej žiadosti užívateľa odpočítať pomernú časť mesačného poplatku dojednaného podľa zmluvy a to z najbližšej splátky, s výnimkou ak prerušenie služieb bolo spôsobené okolnosťami, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá, 

f) nakladať s údajmi o užívateľovi iba v zmysle čl. VIII týcho VZP, 

g) oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najmenej jeden mesiac vopred. V prípade nesúhlasu so zmenou účastník môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať do dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny a to písomne, inak jeho právo zaniká, 

h) poskytovať servisné služby s výjazdom technika alebo bez neho, odplatne alebo bezodplatne za podmienok, ktoré sú bližšie upravené v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť týchto VZP, 

i) nie je oprávnený previesť práva a povinnosti na iného poskytovateľa bez súhlasu užívateľa v prípade ak by prevodom došlo k zmene kvality a ceny poskytovaných služieb. 

3. Užívateľ je oprávnený:

a) využívať služby podľa ponuky Poskytovateľa v súlade s podmienkami na poskytovanie služby (produktu) podľa ustanovení zmluvy a v súlade s VZP, 

b) požadovať zmeny podľa ponuky Poskytovateľa v súlade s podmienkami na poskytovanie služby (produktu) podľa ustanovení zmluvy a v súlade s VZP, 

c) požiadať o preverenie servisných úkonov, resp. doplnkových služieb spojených s používaním služby, ktoré nesúvisia s odstraňovaním vád či porúch zariadenia (napr. premiestnenie zariadenia v rámci priestoru adresy inštalácie a pod.), za takéto úkony je povinný uhradiť poplatky podľa aktuálneho cenníka, 

d) uplatniť reklamáciu služieb, ich ceny, kvality, funkčnosti súčasti doplnkovej služby, a to osobne príp. osobou splnomocnenou, 
e)odstúpiť od zmluvy, ak mu Poskytovateľ oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a užívateľ tieto zmeny neakceptuje.

4. Užívateľ je povinný: 

a) pre pripojenie ku službe použiť iba zariadenia schválené Poskytovateľom, a bez súhlasu Poskytovateľa nesmie prevádzať výmenu tohto zariadenia za iné, 

b) nemeniť a nezasahovať do zariadení alebo do siete, prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná, 

c) nepodnikať žiadne pokusy o prienik do iných sietí či služieb, pre ktoré nemá oprávnenie k prístupu, 

d) dodržiavať zákaz pripojenia k sieti viac zariadení (počítačov) s výnimkou pripojenia cez doplnkové vybavenie, kde užívateľ môže pripojiť maximálne 4 zariadenia(počítače), 

e) zabezpečiť, aby služby Poskytovateľa neboli v žiadnom prípade zneužité, nespôsobiť priamo či nepriamo škody a ujmu iným osobám, nenarušiť morálku a verejný poriadok, 

f) využívať služby Poskytovateľa v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a iných dotknutých štátov, 

g) využívať služby výlučne pre svoju vlastnú potrebu a nekomerčným spôsobom, pokiaľ v zmluve nie je stanovené inak, 

h) nepoužívať službu ani zariadenia priamo alebo nepriamo k 

* porušeniu alebo pokusu o porušenie bezpečnosti iného užívateľa alebo získanie prístupu do počítača iného užívateľa, k jeho software alebo dátam bez jeho vedomia a súhlasu. Zariadenie alebo službu nie je dovolené používať pri pokusoch obísť autorizáciu alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek hostiteľa siete alebo účtu. Zakázané sú tiež používanie a distribúcia nástrojov ohrozujúcich bezpečnosť, 

* úmyselnému neautorizovanému prístupu do zariadení a k službám dostupným cez sieť, 

* porušovaniu súkromia iných osôb, likvidácii a znehodnocovaniu dát iných užívateľov siete Internet, zahlcovaniu siete, preťažovaniu serverov, spôsobenie nedostupnosti poskytovaných služieb, 

* udržovaniu, zmenám, pozmeňovaniu alebo iným zásahom do zariadení alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve Poskytovateľa, alebo k umožneniu takej činnosti inej osobe, ktorá nemá k takej činnosti písomné oprávnenie udelené Poskytovateľom, 

* narušovaniu alebo pokusom o narušenie kostrovej siete Poskytovateľa. Zakázané je okrem iného zasielanie komerčných a reklamných materiálov, nevyžiadaných alebo hromadných e-mailových správ (spamming), zakázané je zasielanie veľkého množstva kópií totožných alebo veľmi podobných správ alebo veľmi objemných správ s cieľom poškodiť server alebo účet, 

* predávaniu alebo účtovaniu poplatkov za používanie služby tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, 
i) umožniť Poskytovateľovi na jeho požiadanie kedykoľvek prístup do adresy inštalácie za účelom uvedeným v bode 1. písm. f) tohto článku ako aj umožniť zamestnancom Poskytovateľa bezodkladnú fyzickú kontrolu pripojeného počítača v prítomnosti užívateľa na mieste, kde je umiestnený. Odoprenie prístupu k pripojenému počítaču odôvodňuje odstúpenie od zmluvy Poskytovateľom alebo prerušenie pripojenia na čas do umožnenia takejto kontroly, 

j) riadne a včas platiť Poskytovateľovi poplatky za službu za podmienok stanovených zmluvou a podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa, a uhradiť poplatky spojené zo zriadením služby podľa aktuálneho cenníka platbou v hotovosti pri zriadení služby, pokiaľ to stanoví aktuálny cenník, 

k) preukázateľne oznámiť Poskytovateľovi zmenu spôsobu platby poplatku za služby aspoň jeden mesiac vopred a požiadať Poskytovateľa o zaevidovanie zmeny, 

l) bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny identifikačných údajov, v prípade zmeny bydliska ukončiť zmluvu, v opačnom prípade je užívateľ povinný naďalej platiť Poskytovateľovi poplatky za služby dohodnuté v zmluve, 

m) zariadenie riadne opatrovať, chrániť ho pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi vady zariadenia, 

n) užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa previesť alebo postúpiť práva povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu, pokiaľ zmluvné podmienky konkrétnej zmluvy nestanovia inak, 

o) momentom zániku zmluvy prestať používať zariadenia a služby Poskytovateľa, 

p) podľa svojich možností zabrániť akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo mať za následok narušenie prevádzky siete, alebo by neprimerane obmedzovalo práva ostatných užívateľov, 

r) užívateľ zodpovedá za obsah správ, 

s) zdržať sa zásahov do aktívnych a pasívnych komponentov siete a akýchkoľvek aktivít narušujúcich súkromie iných používateľov. 


IV. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

Porušenie povinností užívateľa uvedené v čl. III. bod 4. písm. a) až s) a porušenie zmluvných povinností Poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenia zmluvných povinností v dôsledku čoho sú zmluvné strany oprávnené odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia prejavu vôle druhej strany. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavu vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy.

V prípade omeškania užívateľa s platením úhrad vyplývajúcich preň zo zmluvy a VZP po dobu dlhšiu ako 14 dní od ich splatnosti, je užívateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi náklady spojené s odoslaním upomienky, ďalej z nezaplatenej sumy platiť úrok z omeškania vo výške 14,6 % ročne, ako i nahradiť prípadnú škodu Poskytovateľovi. Pokiaľ omeškanie užívateľa presahuje do ďalšieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol splatný poplatok, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služby užívateľovi a s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy. V takom prípade je užívateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi aj náklady spojené s odpojením a odobratím zariadenia. Pokiaľ užívateľ následne uhradí Poskytovateľovi dlžnú sumu a bude mať záujem o opätovné zavedenie služby, postupuje sa podľa čl. VI. bod 4. VZP. V prípade nedodržania splatnosti zvýhodnenej ročnej platby viac ako 14 dní, bude užívateľovi fakturovaná čiastka rovná zľave v najbližšom fakturačnom období. 

Poskytovateľom účtované čiastky, podľa ods. 2 toho článku je tento oprávnený vymáhať samostatne alebo po dohode s užívateľom o ne zvýšiť najbližší poplatok za službu. 

Poskytovateľ je oprávnený poveriť vymáhaním svojich pohľadávok voči užívateľovi tretiu osobu. 

Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi, prípadne tretím osobám za škodu spôsobenú porušením svojich povinnosti ustanovených v čl. III. bod 4. VZP a je povinný nahradiť Poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk, najmä za škodu spôsobenú používaním Poskytovateľom neschválených súčiastok alebo zariadení, ďalej za poškodenie, zničenie alebo stratu dielčích častí na zariadeniach alebo prístrojoch, ako i za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do uvedených zariadení či multifunkčných sietí. Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu ktorá vznikne porušením povinností užívateľa na aktívnych a pasívnych komponentoch siete a takto spôsobenú škodu je povinný Poskytovateľovi uhradiť bezodkladne po doručení výzvy na náhradu škody. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi počas trvania tejto zmluvy a to aj po jej ukončení alebo odpojení užívateľa pre porušenie jeho povinností podľa týchto VZP alebo zmluvy. 

V prípade, že dôjde k porušeniu povinnosti užívateľa uvedených v čl. III. bod 4. písm. a) až s) má Poskytovateľ právo okrem úroku z omeškania účtovať zmluvnú pokutu vo výške 50% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Užívateľ sa zaväzuje, že vyúčtované úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa týchto pravidiel uhradí Poskytovateľovi do 14 dní od vystavenia, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. 

Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo VZP. Náhradu škody, na ktorú má užívateľ nárok, mu Poskytovateľ poskytne vo forme služieb, ak s tým užívateľ súhlasí, inak v peňažnej forme. 

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené užívateľovi výpadkami alebo inými poruchami siete ako ani za prípadné škody na technickom vybavení alebo dátach užívateľa spôsobené závadou siete, živelnou pohromou alebo inými náhodnými udalosťami.

 

V. Zmena zmluvy a VZP 

Zmena zmluvy - Zmluvu je možné zmeniť písomným dodatkom k zmluve, ktorý nadobúda platnosť podpisom oboch zúčastnených strán. 

Poskytovateľ je oprávnený meniť VZP. Platnosť nadobudnú:

a) ak zmenu oznámi užívateľovi písomne alebo e-mailom, 

b) do 30 kalendárnych dní po uverejnení na web stránke Poskytovateľa

Užívateľ je oprávnený písomne požadovať zmenu služby alebo údajov oproti pôvodnému rozsahu uvedenému v zmluve.

V prípadne súhlasu Poskytovateľa bude v evidencii i vecne prevedená zmena platná od podpisu zmluvy.

 

VI. Trvanie a zánik zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Okrem prípadov uvedených v čl. IV. VZP môže Poskytovateľ odstúpiť od zmluvy i v prípade prekážky spôsobenej iným subjektom pri okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť - vis maior. 

Poskytovateľ aj užívateľ môžu zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a počíta sa od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po obdržaní písomnej výpovedi druhou stranou. 

Pri znovu zapojení je Poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi poplatky spojené a opätovným zapojením podľa aktuálneho cenníka. 


VII. Ostatné ustanovenia 

Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že inštalácia, údržba, opravy a odstránenie môžu viesť k výpadkom služby alebo môže potencionálne spôsobiť škodu na údajoch uložených v PC. Užívateľovi sa preto doporučuje previesť zálohu všetkých existujúcich súborov na PC. Užívateľ si je vedomý toho, že zodpovednosť za prevedenie zálohovania nesie on sám. Poskytovateľ nezodpovedá za to či užívateľ zálohovanie previedol alebo nie, a ani za následky s tým spojené. 

Užívateľ súhlasí s tým, že elektronická databáza vytvorená a udržiavaná Poskytovateľom tvorí dokladovú časť informujúcu o uskutočnených operáciách užívateľa vo vzťahu k Poskytovateľovi. Užívateľ súhlasí s meraním objemu prenesených dát prostriedkami Poskytovateľa. Užívateľ dáva zároveň Poskytovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov do informačného systému Poskytovateľa a za účelom vytvorenia internej databázy zákazníkov a ich vyhodnotenia v zmysle Čl. VIII týcho VZP. 

Užívateľ prehlasuje že bol poučený o možnosti prístupu tretej osoby pomocou určitých programov k jeho PC a Poskytovateľ nenesie v danom prípade žiadnu zodpovednosť za škody takto spôsobené. Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom týchto všeobecných zmluvných podmienok ako aj s cenníkom. 

Užívateľ si je vedomý, že zmluvu podpisuje v mene všetkých osôb, ktoré budú prostredníctvom jeho zariadení využívať. Užívateľ je výhradne zodpovedný za to, že všetky tieto osoby boli oboznámené s obsahom zmluvy a VZP a že ich ustanovenia dodržiavajú. Užívateľ si je vedomý, že on je zodpovedný a ručí za akékoľvek porušenie podmienok zmluvy a to i vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku užívania služby iným užívateľom. 

Poskytovateľ nezaručuje užívateľovi neprerušované využívanie zariadení alebo služieb. Poskytovateľ nezaručuje že informácie, oznamy, dáta alebo iné súbory prenášané od užívateľa alebo smerom k nemu, budú prenášané v neporušenej forme alebo v prijateľnom časovom intervale. Akékoľvek prehlásenia alebo záruky či už priame alebo nepriame vrátane záruk týkajúcich sa neporušenia alebo vhodnosti pre určitý účel, sa týmto vylučujú a popierajú. 

Sťažnosti a pripomienky užívateľa bude Poskytovateľ vybavovať v súlade s platnými právnymi predpismi a bez ohľadu na to ako užívateľ svoje podanie označil. Podrobnosti a podmienky servisných a reklamačných postupov stanovuje Reklamačný poriadok Poskytovateľa. Do reklamačného poriadku Poskytovateľa môže užívateľ nahliadnuť v zákazníckom servise Poskytovateľa alebo na web stránke Poskytovateľa , resp. na žiadosť užívateľa mu bude na úhradu zaslaný poštou alebo iným spôsobom. 

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

Prevádzkové údaje a lokalizačné údaje, vznikajúce pri prenose sa spracúvajú na účely podľa § 57 zákona 351 / 2011 Z.z. 

Zmluvné strany prehlasujú, že spory, vznikajúce z tohto zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním sa pokúsia vyriešiť mimosúdnou dohodou a v súlade s reklamačným poriadkom. 

Vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Pokiaľ nedôjde k dohode podľa bodu 9. zmluvné strany sa dohodli, že spory, vznikajúce z tohto zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním budú rozhodované rozhodcom v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, podľa pravidiel rozhodcovského konania, vydaných Spolkom rozhodcov, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO 44315821, (ďalej len „Spolok“), zverejnených na internetovej adrese www.spolokrozhodcov.sk (ďalej len „Pravidlá“). Rozhodca bude určený v súlade s § 6 ods.3 č. 244/2002 Z.z o rozhodcovskom konaní a podľa Pravidiel „vybranou osobou“ – Správcom zoznamu. Zmluvné strany prehlasujú, že mali a majú možnosť sa oboznámiť s Pravidlami a pred podpisom tejto zmluvy tak dôkladne urobili. Podľa dohody zmluvných strán sú Pravidlá neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 


VIII. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom “Zmluvy o pripojení” alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo tiež identifikačné číslo dokladu, v prípade poskytnutia služby zriadenie pripojenia do internetu sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas na ich spracovanie. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o pripojení, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1. týchto VZP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1. týchto VZP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetového prenosu Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie dátového toku Užívateľa, s výnimkou vykonávania zákonnej archivácie na základe súdneho rozhodnutia..

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových súborov, v ktorých sú vedené dáta Užívateľa.

Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom ako poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb v pozícii Poskytovateľ podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:

Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.

Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VZP, alebo zákona o elektronických komunikáciách a zmluvy o pripojení. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VZP.

Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

) zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

) oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

) v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

) konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.

Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje Poskytovateľa: Viliam Oklamčák OKNET Michalovská 28, Sobrance 073 01, IČO 34 833 382, Číslo živnostenského registra 809-1644 ; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , telefonicky na čísle: +421 918 66 99 41;

Identifikačné údaje Poskytovateľa: Renáta Oklamčáková OKNET Michalovská 28, Sobrance 073 01, IČO 46 292 594, Číslo živnostenského registra: 840-19043; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , telefonicky na čísle: +421 918 66 99 41;;

Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 1. tohto článku;

Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;

V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR 
 nasledovné práva

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 8.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

IX. Záverečné ustanovenia 

Užívateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pri jej podpise oboznámený s platnými podmienkami Poskytovateľa, s cenníkom Poskytovateľa a s reklamačným poriadkom Poskytovateľa, vrátane podmienok služieb s mini súvisiacich (najmä odstraňovanie vád a porúch, využívanie služby úhrada poplatkov, VZP) a súhlasí s nimi.

V prípade rozporu medzi znením zmluvy VZP, reklamačného poriadku, resp. Cenníka, prednosť má znenie zmluvy. V prípade že sa jedno alebo viac ustanovení týchto VZP ukáže ako neplatné alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia VZP ostávajú nedotknuté a naďalej platné.

 

Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie verejných telekomunikačných služieb internetovej siete Poskytovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 23.5.2018. V článku „VIII“. boli aktualizované o GDPR nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 

V Sobranciach 23.5.2018 OKNET www.oknet.sk

 

Verzia: 2,0

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

© 2016 OKNET. All Rights Reserved. Designed By oknet.sk

Search