Reklamačný poriadok OKNET

Reklamačný poriadok OKNET

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok podľa § 91 odseku 2 zákona 452 / 2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“).
Poskytovateľa internetových služieb spoločnosti Viliam Oklamčák OKNET a Renáta Oklamčáková OKNET
.

1. Účastník môže reklamovať poruchu v poskytovaní služby alebo zariadenia a správnosť ceny fakturovanej za poskytovanú službu. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny, ak neposkytovanie služby zavinil Poskytovateľ.

2. Reklamáciu treba podať písomne v lehote troch mesiacov odo dňa zistenia poruchy v poskytovaní služby alebo zariadenia, alebo v lehote tridsať dní odo dňa doručenia faktúry. Písomná reklamácia musí byť doručená na adresu sídla Poskytovateľa. Márnym uplynutím týchto lehôt právo na reklamáciu účastníkovi zaniká.

3. V reklamácií je účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy o poskytovaní služby, a to najmä meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska alebo sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy, ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať čoho sa reklamácia týka, resp. jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať reklamovanú vadu, a to najmä uvedením jej prejavov a miesta výskytu vady, v prípade reklamovanej nesprávnosti ceny služby aj uvedenie, v čom vidí účastník nesprávnosť výpočtu.

4. Výsledok prešetrenia oznámi účastníkovi, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Ak nebude možné vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní od jej doručenia, Poskytovateľ pred uplynutím uvedenej lehoty oznámi účastníkovi dôvody a náhradný termín vybavenia reklamácie. Náhradný termín vybavenia reklamácie nemôže byť dlhší ako 60 dni od jej prijatia, inak sa reklamácia považuje za uznanú.

5. Ak Poskytovateľ zistí, že cena za poskytnutú službu nebola fakturovaná v správnej výške, preplatok započíta na úhradu v najbližšom fakturačnom období. Ak započítanie nebude možné, Poskytovateľ preplatok účastníkovi vráti spolu s oznámením o prešetrení reklamácie.

6. Účastník, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ inak porušil jeho práva. Spotrebiteľ má v zmysle § 126 Zákona o Alternatívnom riešení sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu alebo podľa § 127 Zákona o Mimosúdnom riešení sporov. Postupom podľa tohto článku nie je dotknuté právo účastníka domáhať sa ochrany na súde.

7. Ak účastník podá opakovane reklamáciu v tej istej veci a táto nebude obsahovať nové skutočnosti, Poskytovateľ nemá povinnosť prešetriť takúto reklamáciu.

8. Ostatné náležitosti reklamácie sa riadia ustanoveniami § 91 Zákona o reklamácii.

Tento reklamačný poriadok platí od 1.2.2022

 

 

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

Search